Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI MAI Service

MAI Service Sp. z o.o. zobowiązuje się do ochrony danych osobowych i przestrzegania standardów zabezpieczenia danych. Poniżej przedstawiamy informacje na temat stosowanych zasad przetwarzania danych osobowych.

KTO PRZETWARZA DANE

Administratorem danych osobowych jest: MAI Service Sp. z o.o.

ul. Obozowa 57, 01-161 Warszawa Sąd Rejonowy dla M.st. Warszawy, XII Wydział Gosp. KRS 0000022299, NIP 118-16-78-917

DLACZEGO PRZETWARZAMY DANE

MAI Service przetwarza dane osobowe m.in. w związku z:

1) rekrutacją i zatrudnieniem pracowników / zleceniobiorców MAI Service;

2 odpowiedzią na zadane przez Pana/Panią pytanie,

3) przygotowaniem kalkulacji (oferty ubezpieczenia) oraz zawarcia umowy ubezpieczenia

4) udostępnieniem klientom MAI Service narzędzi informatycznych do komunikacji z nami

5) obsługą reklamacji kierowanych do MAI Service;

6) obsługą zapytań kierowanych przez strony internetowe MAI Service.

CZYJE DANE PRZETWARZAMY?

MAI Service przetwarza dane osobowe w następujących osób:

1)      kandydatów do pracy i pracowników MAI Service na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą lub przepisów prawa;

2)      klientów MAI Service na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą lub w związku z zawarciem umowy z klientem;

3)      osób składających reklamację MAI Service na podstawie przepisów prawa;

4)      osób kierujących zapytania przez strony internetowe MAI Service na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą;

7)      pozostałych osób na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą lub żądania do podjęcia przed MAI Service działań przed zawarciem umowy.

JAKI DANE PRZETWARZAMY?

MAI Service przetwarza następujące dane osobowe:

imię/nazwisko, płeć, stan cywilny, miejsce/data urodzenia, obywatelstwo, PESEL, NIP, numer paszportu, numer dowodu osobistego, numer prawa jazdy,  numer rachunku bankowego, miejsce pracy, adres zameldowania, adres do korespondencji, telefon, e-mail, wykształcenie, przebieg zatrudnienia, uprawnienia, umiejętności, zainteresowania, stopień niepełnosprawności, stopień niezdolności, stan zdrowia, przebieg leczenia, historia chorób, dane o nałogach.

JAK ZBIERAMY DANE?

MAI Service zbiera dane osobowe od:

1)     bezpośrednio od osób fizycznych poprzez formularze, wnioski i inne dokumenty papierowe oraz elektronicznie, w tym pocztę e-mail;

2)     pracodawców osób fizycznych poprzez formularze, wnioski i inne dokumenty papierowe oraz elektronicznie, w tym pocztę e-mail;

3)   innych dystrybutorów ubezpieczeń;

4)   naszych klientów zgodnie z umową powierzenia.

KOMU UDOSTĘPNIAMY DANE ?

MAI Service udostępnia dane osobowe:

1)     Towarzystwom Ubezpieczeniowym oraz Ubezpieczeniowemu Funduszowi Gwarancyjnemu w celu przygotowania oferty ubezpieczenia

2)      innym instytucjom ustawowo upoważnionym do dostępu do danych w zakresie i celu określonym w przepisach prawa.

GDZIE TRANSFERUJEMY DANE ?

MAI Service przetwarza dane na obszarze Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG). W wyjątkowych przypadkach transferujemy dane poza ten obszar, wtedy każdorazowo upewniamy się, że mamy na to zgodę osoby, której dane transferujemy lub zgodnie z przepisami prawa legalizującymi transfer danych do państwa trzeciego. Zobowiązujemy stosować wszelkie wymagane prawem środki, aby zapewnić bezpieczeństwo i poufność danych w państwach trzecich na poziomie gwarantowanym na terenie EOG.

JAK DŁUGO PRZETWARZAMY ?

Dane osobowe będą przetwarzane przez MAI Service do czasu zakończenia umowy ubezpieczenia i przedawnienia roszczeń wynikających z tej umowy oraz przez okres wynikający z przepisów ustawy o rachunkowości oraz kodeksu pracy.

 JAKIE MASZ PRAWA

Jeśli przetwarzamy Twoje dane to masz prawo:

1)      dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania,

2)      do usunięcia danych,

3)      do ograniczenia przetwarzania,

4)      do przenoszenia danych,

5)      do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,

6)      do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, które miało miejsce do momentu wycofania zgody,

7)      do wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

ZMIANY W POLITYCE PRYWATNOŚCI

Niniejszy dokument podlega bieżącej aktualizacji zgodnie z wymogami prawnymi. Data ostatniej aktualizacji to 22 maja 2018 r.

KONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

W sprawach związanych z danymi osobowymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych

1)      elektronicznie:IOD@maiservice.pl

2)      telefonicznie: +48 (22) 430 20 01

3)      listownie: ul. Obozowa 57, 01-161 Warszawa