Reklamacje

TRYB SKŁADANIA I ROZPATRYWANIA REKLAMACJI

Każdy klient ma prawo do składania reklamacji dotyczących usług świadczonych przez MAI Service Sp. z o.o. (dalej MAI Service).

Reklamacje można składać:

 1. bezpośrednio w siedzibie MAI Service: ul. Obozowa 57, 01-161 Warszawa
  (od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00 – 17:00)
 2. za pośrednictwem poczty na adres MAI Service: ul. Obozowa 57, 01-161 Warszawa
 3. telefonicznie na numer: +48 (22) 430 20 01
 4. pocztą elektroniczną: reklamacje@maiservice.pl

MAI Service jako agencja ubezpieczeniowa udzieli odpowiedzi na reklamację w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania w zakresie niezwiązanym z udzielaną ochroną ubezpieczeniową w postaci papierowej lub na innym trwałym nośniku. W szczególnie skomplikowanych przypadkach, uniemożliwiających rozpatrzenie reklamacji i udzielenie odpowiedzi w ww. terminie, w informacji przekazywanej klientowi, który wystąpił z reklamacją, MAI Service wyjaśni przyczynę opóźnienia, wskaże okoliczności, które muszą zostać ustalone dla rozpatrzenia sprawy oraz określi przewidywany termin rozpatrzenia reklamacji i udzielenia odpowiedzi, który nie przekroczy 60 dni od dnia otrzymania reklamacji.

MAI Service Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Obozowa 57, 01-161 Warszawa, KRS 0000022299, NIP 118-16-78-917, jako administrator danych osobowych zawartych w reklamacji, informuje Panią/Pana, iż:

 • podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do obsługi reklamacji;
 • posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania
 • podane dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt c) tj. obowiązku prawnego administratora danych i zgodnie z treścią ogólnego rozporządzenia o ochronie danych;
 • w sprawach związanych z Pani/a danymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, IOD@maiservice.pl ;
 • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do rozpatrzenia reklamacji oraz do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń wynikających z reklamacji;
 • ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Kontakt

MAI Service Sp. z o.o.
ul. Obozowa 57, 01-161 Warszawa
Office: +48 (22) 430 20 01
Fax: +48 (22) 430 20 02
e-mail: info@maiservice.pl